Договорени процедури

Ангажиментът за извършване на договорени процедури може да включва извършването от страна на одитора на определени процедури, отнасящи се за индивидуални обекти от финансова информация (например, „верифициране“ на разходи, задължения, вземания, покупки от свързани лица и продажби, и печалби на част от дадено предприятие), компонент на финансов отчет (например баланс) или дори пълен финансов отчет. Целта на ангажимента за извършване на договорени процедури е одиторът да извърши процедури от одиторско естество, за които той и предприятието, както и съответните трети страни са се договорили, и въз основа на които да издаде доклад за фактическите констатации. Тъй като одиторът само предоставя доклад за фактическите констатации от извършените договорени процедури, той не изразява сигурност. Вместо това, потребителите на доклада преценяват сами за себе си процедурите и докладваните от одитора констатации и правят свои собствени заключения от работата на одитора. Докладът се ограничава само до онези страни, които са договорили процедурите, които да бъдат извършени, тъй като други лица, на които не са известни причините за извършването на тези процедури, биха могли да изтълкуват погрешно резултатите.
Желаете повече информация?