Одит на финансови отчети

Одита на финансовите отчети представлява ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност за това, дали финансовия отчет (предмета на ангажимента) не съдържа съществени отклонение и/или несъответствия от изискванията на приложимата база за отчитане. Ангажимента за изразяване на сигурност е ангажимент, в който практикуващият професионален счетоводител изразява заключение, разработено с цел да повиши степента на доверие на предвидените потребители, относно резултата от оценката или измерването на даден предмет (напр. финансови отчети) спрямо определени критерии [Признаването, измерването(оценяването), представянето и оповестяването на активите, пасивите и капитала на отчитащото се предприятие]. В България, понастоящем, са налице две приложими бази за финансово отчитане: Международни Стандарти за Финансово Отчитане (МСФО) и Национални стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия (НСФОМСП). Одита на финансовите отчет извършваме, чрез прилагане на одиторски процедури, които имат за цел да ни дадат разумна степен на сигурност, дали финансовия отчет не съдържа съществени отклонения и/или несъответствия спрямо изискванията на приложимата база за отчитане (МСФО или НСФОМСП). Целта при ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност е намаляването на риска на ангажимент за изразяване на сигурност до приемливо ниско ниво при конкретните обстоятелства на ангажимента. Резултата от ангажимента е изразен в Доклад на независимия одитор, чрез положителна форма за изразяване на заключението (напр.: „…По наше мнение, финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към 31 декември, както и за неговите финансови резултати от дейността, и паричните му потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с приложимата база за финансово отчитане…“).
Желаете повече информация?