Преглед на финансови отчети

Прегледа на финансовите отчети е ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност относно това, дали финансовите отчети не съдържат съществени отклонения и/или несъответствия от изискванията на приложимата рамка за финансово отчитане. Целта на ангажимента за изразяване на ограничена степен на сигурност е да даде възможност на практикуващия професионален счетоводител на публична практика да изложи доколко, въз основа на процедурите, които не осигуряват всички доказателства, които биха били изисквани при един одит, нищо не е дошло до вниманието му, което да го накара да приеме, че финансовият отчет не е изготвен, във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на установената обща рамка за финансова отчетност. Резултата от ангажимента е изразен в Доклад на независимия одитор, чрез отрицателна форма за изразяване на заключението на практикуващия професионален счетоводител. (напр.: ...нищо не ни е станало известно, което да ни кара да считаме, че приложеният финансов отчет не дава вярна и честна представа...)
Желаете повече информация?