Одит на финансови отчети

Одита на финансовите отчети представлява ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност за това, дали финансовия отчет (предмета на ангажимента) не съдържа съществени отклонение и/или несъответствия от изискванията на приложимата база за отчитане. Ангажимента за изразяване на сигурност е ангажимент, в който практикуващият професионален счетоводител изразява заключение, разработено с цел да повиши степента на доверие на предвидените потребители, относно резултата от оценката или измерването на даден предмет (напр. финансови отчети) спрямо определени критерии [Признаването, измерването(оценяването), представянето и оповестяването на активите, пасивите и капитала на отчитащото се предприятие].В България, понастоящем, са налице две приложими бази за финансово отчитане: Международни Стандарти за Финансово Отчитане (МСФО) и Национални стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия (НСФОМСП). Одита на финансовите отчет извършваме,чрез прилагане на одиторски процедури, които имат за цел да ни дадат разумна степен на сигурност, дали финансовия отчет не съдържа съществени отклонения и/или несъответствия спрямо изискванията на приложимата база за отчитане (МСФО или НСФОМСП). Целта при ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност е намаляването на риска на ангажимент за изразяване на сигурност до приемливо ниско ниво при конкретните обстоятелства на ангажимента. Резултата от ангажимента е изразен в Доклад на независимия одитор, чрез положителна форма за изразяване на заключението (напр.: „…По наше мнение, финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към 31 декември, както и за неговите финансови резултати от дейността, и паричните му потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с приложимата база за финансово отчитане…“).

Данъчни консултации

Задайте ни въпрос, който Ви е затруднил, от каквото и да е данъчно естество. Ние ще Ви отговорим в най-кратък срок чрез e-mail или чрез събеседване с Вас. А за да Ви спестим време, ние ще бъдем на посочено от Вас време и място.

Счетоводни и финансови консултации

Ние можем да Ви консултираме относно въпроси, възникнали от Вашата ежедневна работа или други допирателни със счетоводството, финансите, финансовото отчитане и свързаните с тях дейности. В най-кратък срок ще Ви дадем обратна връзка чрез e-mail или чрез събеседване с Вас. А за да Ви спестим време, ние ще бъдем на посочено от Вас време и място.

Договорени процедури

Ангажиментът за извършване на договорени процедури може да включва извършването от страна на одитора на определени процедури, отнасящи се за индивидуални обекти от финансова информация (например, „верифициране“ на разходи, задължения, вземания, покупки от свързани лица и продажби, и печалби на част от дадено предприятие), компонент на финансов отчет (например баланс) или дори пълен финансов отчет. Целта на ангажимента за извършване на договорени процедури е одиторът да извърши процедури от одиторско естество, за които той и предприятието, както и съответните трети страни са се договорили, и въз основа на които да издаде доклад за фактическите констатации. Тъй като одиторът само предоставя доклад за фактическите констатации от извършените договорени процедури, той не изразява сигурност. Вместо това, потребителите на доклада преценяват сами за себе си процедурите и докладваните от одитора констатации и правят свои собствени заключения от работата на одитора. Докладът се ограничава само до онези страни, които са договорили процедурите, които да бъдат извършени, тъй като други лица, на които не са известни причините за извършването на тези процедури, биха могли да изтълкуват погрешно резултатите.

Преглед на финансови отчети

Прегледа на финансовите отчети е ангажимент за изразяване на ограничена степен на сигурност относно това, дали финансовите отчети не съдържат съществени отклонения и/или несъответствия от изискванията на приложимата рамка за финансово отчитане. Целта на ангажимента за изразяване на ограничена степен на сигурност е да даде възможност на практикуващия професионален счетоводител на публична практика да изложи доколко, въз основа на процедурите, които не осигуряват всички доказателства, които биха били изисквани при един одит, нищо не е дошло до вниманието му, което да го накара да приеме, че финансовият отчет не е изготвен, във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на установената обща рамка за финансова отчетност. Резултата от ангажимента е изразен в Доклад на независимия одитор, чрез отрицателна форма за изразяване на заключението на практикуващия професионален счетоводител. (напр.: ...нищо не ни е станало известно, което да ни кара да считаме, че приложеният финансов отчет не дава вярна и честна представа...)

Счетоводно обслужване

Ние можем да Ви предложим текущо счетоводно обслужване, изготвяне на финансови отчети по МСФО и/или НСФОМСП, изготвяне на данъчни и други декларации. За да Ви улесним, ние ще поемем ангажимента да се сдобием с необходимите първични документи и/или информация от посочено от Вас място.
Желаете повече информация?